Byggeår

Byggeår er da bygningen fikk ferdigattest. Hovedpunktene er at bygningen er oppført i samsvar med byggemeldingen og ferdigattest er gitt på bakgrunn av bygget er oppført  i samsvar med tekniske forskrifter og det ikke er avvik eller gjenstående arbeider i forhold til byggegodkjent bygg.
I tillegg er forutsetningene at bygningen har blitt byggegodkjent i samsvar  i med planer for området, dvs enten KPA eller reguleringsplan! Koblingen mellom planer og ferdigattest er vesentlig for byggets lovlighetskontroll og verdi. 
Har bygget ikke ferdigattest er den ikke godkjent slik den står på befaringstidspunktet og  verdien av eiendom med bygning da være tvilsom, med mindre noen innestår for at bygningens oppfyller kravene for varig opphold og ferdigattest kan utstedes etter ny søknad og dokumentasjon. Bygningen vil da måtte gjennomgå søknad etter gjeldende plan og bygningslov.

Hva betyr verditakst eller e-takst  av eiendommen med påstående bygg?

Lovlig oppført bygning regnes som utgangspunkt for all verdsetting, men få dokumenterer ved verdsetting at bygningen og tomten er i samsvar med lovens hovedformål og ferdigattest gitt da bygningen ble ferdigstilt!

Bygningsakksyndig

En ny betegnelse på bygningssakkyndig er at takstmenn nå må dokumentere byggets tilstand, men også om bygningen er oppført i samsvar med plan og bygningsloven, reguleringsplanen og tilhørende byggeforskrifter som gjaldt da bygget fikk ferdigattest. 

Vi bistår dem med takst, verditakst å, e-takst, tilstandsrapport eller andre sakkyndige vurderinger!