Eksempler

Verdsetting ekspropriasjon

Når en reguleringsplan er vedtatt, er den straks bindende for alle tiltak i planområdet. Eksisterende bruk som ikke kommer i konflikt med offentlige planer, kan fortsette sin virksomhet, mens ny offentlig infrastruktur, offentlige anlegg ol, er underlagt bestemmelse om full erstatning etter grunnloven § 105, 


Rettsutgreiing etter jordskiftelova § 4-1
Jordskifteretten kan oppløse sameie etter arv og foreta oppdeling av sameie som oppstår når en arver. 
Fastsette grenser mellom eiendommer
Sambruk

Forberedelse til jordskifteretten kan vi ta på oss og bistår dem med saken for jordskifteretten. 
Urbant Jordskifte jskl § 3-30,3-31, 3-32

Jordskifteretten kan fordele arealverdier mellom parter i et transformasjonsområde. Det komplisete i slike saker er å tolke reguleringsplanen og verdsette det som skjer før og etter ny plan. 
I master- avhandlingen min, var tema KIlen Syd og den var utført med urbant jordskifte. 
Tolkninger som sakkyndig utfører og hvordan retten tar stilling til fordeling, er omfattende og slike saken trenger ofte spesialkunnskap om verdsettingsmetoder. Denne kompetansen med tolkning og verdsetting har vi opparbeidet gjennom takstmannspraksis siden 1983


Jordskifteretten er en særdomstol og behandler fast eiendoms rettsforhold.

Vi har blitt sertifisert i å håndtere jordskiftesaker med en master i eiendoms juss ved Høgskulen på Vestlandet, spesialisering Urbant Jordskifte.

Foruten master tema kan vi bistå dem med følgende saker for jordskifteretten.

Prosedere saker vedrørende

Bruksordning

Grensegang

Jordskifte med verdsetting av jord mot jord.

Analysere reguleringsplaner og finner svakheter med nye planer som skal utarbeides for et planområdet.

Verdsette med hensyn til planverdier før og etter en vedtatt reguleringsplan.

Utføre Rettsutredning etter jordskifte og sikre at en får dokumentert viktige bevis.

Transformasjon av eiendommer i forbindelse med ny reguleringsplan innebærer at området endres med grenser, nye veier, nye tomter og eierforhold.

Vi påstar oss oppgaver med analyse av planen og bidrar til at jordskifteområde kan endres.

Analyse

Arealrådgivning

Forslag til løsninger

Sakkyndig i jordskiftesaker.