Vi har sertifisering på takst på næring, industri, driftstilbehør til fast eiendom, Her kan de lese med om takst av næringseiendommer. 

Verditaksering av næringseiendom

Verdivurdering og taksering av næringseiendom utføres som en kontantstrømsanlayse der eiendommens inntekter og kostnader hensyntas. I tillegg justeres verdien med hensyn til modernitet og gjeldende tekniske krav til brannsikkerhet, energikrav og elektrisk instrumentering. 

Taksering i henhold til IFRS standard er en metode for dekomponering av bygg i hhv, vegger, gulv, tak og drxiftstibehør som avskrives etter godkjente regler i skatteloven. 

Næringstomter (eiet eller festet grunn)
Ved spesielle eiendommer, verdsettes eiendommen ut fra netto framtidig driftsbudsjett, såkalt økonomisk analyse der regnskap og bedriftens ledelse inngår i analysen. 
Verditaksering av næringseiendommer stiller krav til takstmannens kunnskap om markedet. De viktigste parameterne som vektlegges ved takseringen er: 

Vi har god erfaring med takst av næringseiendommer innen disse områder
 • Bilverksteder
 • Mekanisk industri
 • Båtprodusenter
 • Ullvarefabrikk
 • Hotell og hospits
 • Dagligvare butikker
 • Forskningsbygg
 • Lager og kombinasjonseiendommer
 • Bussverksteder
 • Vegvesen anlegg
 • Brakkerigger
 • Høyhus
 • Oppdrettsanlegg 


Markedet for leieforhold i området og trender med hensyn på økonomiske utsikter blir hensyntas.

Når en verdsetter eiendom etter REV Standard, legges til grunn de internasjonale prinsipper for verdsetting.